RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Zaštita osobnih podataka

        Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka TD Rijeka stan d. o. o. usvojilo je i objavilo Pravila privatnosti i povjerljivosti.
Temeljem važećih propisa iz područja zaštite osobnih podataka ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima koje prikuplja, pohranjuje i obrađuje Društvo, kao i pravo na ispravak istih, pravo na brisanje („pravo na zaborav"), na ograničenje obrade, na prenosivost podataka, pravo na prigovor, na opoziv danih privola i pravo na učinkovit pravni lijek protiv voditelja i/ili izvršitelja obrade.
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika vezano za obradu osobnih podataka možete preuzeti kod nas osobno na adresi Šetalište Andrije Kačića Miošića 6 u Rijeci ili na ovoj stranici:
 
 
Zahtjev se može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu:
 
 
Zahtjev se može predati i osobno, ili poslati poštom na adresu:

Rijeka stan d. o. o.
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Šetalište Andrije Kačića Miošića 6
51 000 Rijeka

Upit mora biti razumljiv, sadržavati osnovne podatke o ispitaniku i njegove kontakt podatke (radi dostave odgovora na zahtjev), a potrebno je navesti i adresu zgrade na koju se odnosi upit o osobnim podacima. Ukoliko ispitanik traži postupanje u smislu promjene određenih podataka potrebno je priložiti presliku dokumentacije kojom se dokazuje promjena podataka. 
 

PRAVILA PRIVATNOSTI I POVJERLJIVOSTI
 
Trgovačko društvo RIJEKA STAN d. o. o. (dalje: Društvo) poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera i drugih osoba čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju (dalje: ispitanika) te tom prilikom primjenjuje važeće propise s područja zaštite osobnih podataka, odnosno odredbe Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL EU L 119/1) (dalje: Opće uredbe o zaštiti podataka) i odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18)

Koje i čije osobne podatke Društvo prikuplja i obrađuje te po kojoj pravnoj osnovi 
        Društvo se u svom poslovanju nalazi u ulozi voditelja obrade podataka (npr. kod radnih odnosa), ali i u ulozi izvršitelja obrade podataka (u poslovima upravljanja zgradama).
        Društvo je u ulozi voditelja obrade kada obrađuje osobne podatke zaposlenika Društva, a iste obrađuje u svrhu ispunjavanja obveza prema zaposlenicima. U navedenom slučaju postupa temeljem odredbi Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i drugih primjenjivih propisa. Radi se o osobnim podacima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise: ime, prezime, prebivalište/boravište, OIB, datum i godina rođenja, JMBG, državljanstvo, spol, mirovinski staž do početka rada kod poslodavca, obavijest ili potvrda o trudnoći, majčinstvo, status samohranog roditelja, status posvojitelja, profesionalna bolest, ozljeda na radu, profesionalna nesposobnost za rad, smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelomičan gubitak radne sposobnosti, neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti, neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, invalidnost, invalidska mirovina zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu podatak o svakom drugom poslodavcu kod kojeg radnik radi u nepunom radnom vremenu i sl., zatim podaci za potrebu interne i eksterne komunikacije i ispunjavanja obveza mjera vidljivosti (npr. fotografije i sl.) i podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta (broj putne isprave, vozačke dozvole i sl.) ili za ostvarivanje pogodnosti vezanih za posao (broj djece i sl.)
        U poslovima upravljanja zgradama Društvo se nalazi u ulozi izvršitelja obrade, a suvlasnici u ulozi voditelja obrade. U tom slučaju Društvo prikuplja osobne podatke suvlasnika zgrada, pojedinih korisnika (najmoprimaca ili zakupnika), predstavnika suvlasnika, njihovih zamjenika, članova vijeća ili odbora zgrade te domara, sve temeljem odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i temeljem sklopljenog ugovora o upravljanju s konkretnom suvlasničkom zajednicom te u sklopu međuvlasničkog ugovora iste suvlasničke zajednice. Društvo prikuplja podatke i temeljem drugih primjenjivih propisa, a posebice Uredbe o održavanju zgrada, Zakona o obveznim odnosima, Ovršnog zakona, Zakona o računovodstvu, Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak i dr.
Predmet obrade su osobni podaci svih svakodobnih (su)vlasnika, pojedinih korisnika nekretnine, predstavnika suvlasnika, njihovih zamjenika, članova vijeća ili odbora zgrade te domara, i
to: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) i/ili drugi jedinstveni identifikacijski podatak (JMBG, broj osobne iskaznice, broj putovnice), adresa boravišta i/ili prebivališta, vlastoručan potpis. U posebnim slučajevima predmet obrade su broj bankovnog računa (IBAN) i radno-pravni status, prebivalište, podaci za kontakt (adresa stanovanja, broj mobitela, broj telefona, adresa elektroničke pošte), podaci o osobama punomoćnicima, zakonskim zastupnicima i sl. kao i podaci potrebni za ispunjavanje obveza mjera vidljivosti (npr. preslika osobne iskaznice, fotografije i sl.)
        Društvo obrađuje samo osobne podatke navedenih kategorija osoba koji su vezani za vlasništvo nad nekretninom (vrsta osobnih podataka) i to samo u svrhu ispunjenja ugovornih i zakonskih obveza.
Osobni podaci u ime i za račun voditelja obrade obrađuju se za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s voditeljem obrade, a u slučaju raskida istoga podaci se pohranjuju i obrađuju samo ako je to potrebno radi ispunjenja drugih obveza Društva te sukladno pozitivnim propisima.
Obrada navedenih podataka od strane Društva provodi s ciljem ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza i voditelja obrade (svih suvlasnika) i izvršitelja obrade (Društva).
Društvo jamči da navedene podatke obrađuju samo ovlaštene osobe te da su se one obvezale na poštivanje pravila povjerljivosti te poduzima sve mjere za sigurnost obrade osobnih podataka.
Društvo prikuplja podatke i radi ispunjavanja svojih ugovornih obveza temeljem zaključenih ugovora o poslovnoj suradnji (podatke o zakonskim zastupnicima i predstavnicima tvrtki kooperanata) te podatke drugih fizičkih osoba kao zastupnika ili punomoćnika pravnih osoba u okviru njihove registrirane djelatnosti i poslovne suradnje s Društvom.
Društvo prikuplja određene osobne podatke i temeljem privola ispitanika, i to one podatke koji nisu nužni za redovito poslovanje, a koji se odnose na kontakt podatke ispitanika kao što su adresa elektroničke pošte, broj telefona i mobitela. 

Koje osobne podatke Društvo ne prikuplja i ne obrađuje
Društvo ne prikuplja i ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, ne prikuplja genetske, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje, podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca, kao ni podatke o geolokaciji, videozapise i audiozapise.

Kako Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke
         Društvo prikuplja osobne podatke usmenim, pisanim i elektroničkim putem. 
       Društvo prikuplja osobne podatke izravno od ispitanika i posredno od osoba koje su za to od strane ispitanika ovlaštene putem posebne punomoći (usmene ili pismene) te osoba koje za dostavu podataka imaju ugovornu i zakonsku osnovu (npr. od predstavnika suvlasnika). 
        Društvo prikuplja podatke i iz javnih evidencija poput zemljišne knjige, registra birača i sl. iz razloga što neki ispitanici, iako su to u obvezi, ne dostavljaju uredno promjenu svojih osobnih podataka ili promjenu vlasnika i osobne podatke novog vlasnika, koji kupnjom posebnog dijela zgrade stupa u ugovorni odnos s Društvom i čije je podatke Društvo obvezno obrađivati.
Osobne podatke Društvo obrađuje na način da ih unosi u papirnatu i/ili digitalnu bazu podataka, a obrađuju ih samo ovlaštene osobe (zaposlenici) u svrhu ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza Društva.

Kojih načela obrade osobnih podataka se Društvo pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika 
        Društvo osobne podatke obrađuje:
        1. zakonito, pošteno i transparentno 
S obzirom na ispitanike i njihova prava Društvo obrađuje osobne podatke sukladno pozitivnim propisima te poštujući sva prava ispitanika.  
Društvo će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka ispitanika te će im na njihov zahtjev pravovremeno i na prikladan način odgovoriti, odnosno dati sve tražene informacije vezano za prikupljanje i obradu njihovih podataka, osigurati im uvid u te podatke, dati obrazloženje obrade, navesti temelje prikupljanja i obrade, te će poštovati i druga prava ispitanika sukladno pozitivnim propisima. 
Društvo će osigurati informacije ispitanicima o tome kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. 
        2. uz ograničavanje svrhe 
Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene posebne, izričite, ugovorene i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
        3. uz smanjenje količine podataka  
Društvo upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni, relevantni i nužni za postizanje određene zakonite i ugovorne obveze Društva.
        4. točno i ažurno 
Društvo osigurava poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka, a kako bi se spriječile eventualne zlouporabe ili greške osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. 
Društvu je za uredno ispunjavanje zakonskih i ugovornih obveza iznimno važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijesti Društvo, a Društvo samostalno poduzima korake za ažuriranje i ispravljanje podataka.
Društvo primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima tako da oni mogu na izravan i jednostavan način zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka putem posebnog obrasca ili kontaktiranjem službenika za zaštitu podataka.
        5. uz ograničenje pohrane 
Društvo osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svojih evidencija.
        6. uz osiguravanje cjelovitosti i povjerljivosti 
Društvo prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.  
Podacima ispitanika pristupaju djelatnici Društva koji su educirani i ovlašteni ovisno o njihovim radnim mjestima, a podaci se dijele s drugim pravnim i fizičkim osobama isključivo na temelju legitimnog interesa te ako je pristup nužan u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu s određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka.
Društvo primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kao i metode nadzora nad pristupom podacima te ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanje kršenja sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.
        7. pouzdano 
Društvo će trajno raditi na usklađivanju poslovanja s navedenim načelima kao i na praćenju usklađenosti svih radnih procesa s istima.

U koju svrhu Društvo prikuplja, obrađuje i dijeli osobne podatke
        Sve vrste osobnih podataka Društvo prikuplja, obrađuje i dijeli u sljedeće svrhe:
        1. radi realizacije ugovornih i zakonskih obveza  
Osobne podatke Društvo obrađuje u svrhu redovitog poslovanja i pružanja usluga sukladno pozitivnim propisima, odnosno u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka. 
        2. radi (prisilne) naplate potraživanja
Ako ispitanik ne ispunjava svoje ugovorne obveze, njegove osobne podatke Društvo koristi kako bi zaštitilo vjerovnike, pa tako Društvo može proslijediti odgovarajuće osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja/prebivališta, OIB) i koristiti se uslugama fizičkih i/ili pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetničkih ureda, agencija za naplatu potraživanja, javnobilježničkih ureda, Fine i slično).
        3. radi kontaktiranja ispitanika
Za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili kod upita ispitanika s kojima Društvo nije u ugovornom odnosu Društvo stupa u kontakt s ispitanikom preko uobičajenih podataka za kontakt koje su Društvu ispitanici dali putem posebnih privola (e-mail adresu, broj telefona/mobitela, kućna adresa) 
        4. radi ispunjavanja obveza prema zaposlenicima
Društvo prikuplja i vodi evidencije o osobnim podacima svakog zaposlenika prilikom sklapanja ugovora o radu te za vrijeme trajanja radnog odnosa. 
Osobne podatke iz prethodnog stavka Društvo može prikupljati isključivo i jedino ako su ti podaci u vezi s radnim odnosom te ako za prikupljanje tih podataka postoji zakonska obveza.
Prikupljanje i vođenje evidencije iz ovog članka odnosi se na zaposlenike u Društvu koji su u radnom odnosu na određeno i na neodređeno vrijeme, zaposlenike koje je Društvu privremeno ustupilo s njim povezano društvo, osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, redovite studente koji rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara, redovite učenike koji rade posredstvom ovlaštenih srednjoškolskih ustanova, redovite učenike ustanova za strukovno obrazovanje koji pohađaju praktičnu nastavu i vježbe te na osobe koje obavljaju rad za opće dobro u skladu s posebnim propisom.

S kime Društvo dijeli osobne podatke
        Društvo može dijeliti osobne podatke s trećim osobama ako za to postoji obveza/ovlaštenje na temelju zakona, ugovora ili temeljem privole ispitanika, odnosno isključivo:  
1. radi uspunjenja ugovora s dobavljačima materijala/usluga koje voditelj obrade ili Društvo angažiraju radi izvršenja ugovornih i zakonskih obveza
2. ako to zahtijevaju zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske i/ili financijske institucije s kojima voditelj obrade i/ili Društvo surađuju
3.  ako to zahtijevaju revizori unutar i izvan Društva te ostala tijela koja su ovlaštena za reviziju
4. fizičkim i/ili pravnim osobama za naplatu potraživanja (npr. odvjetničkim uredima, Fini, privatnim agencijama za naplatu potraživanja, javnobilježničkim uredima i slično) u sklopu ugovorne i zakonske obveze prisilne naplate dugovanja u ime i za račun vjerovnika/voditelja obrade
5. ostalim agencijama, institucijama, udrugama, osiguravajućim kućama, obrtnicima, fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost te tvrtkama partnerima s kojima Društvo ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje Društvo pruža.
        Prilikom dijeljenja podataka ispitanika Društvo strogo poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.
        Društvo ne dijeli osobne podatke s trećim stranama osim navedenih, po niti jednoj drugoj osnovi i u niti jednu drugu svrhu.

Gdje Društvo pohranjuje osobne podatke
        Osobne podatke Društvo unosi i pohranjuje u papirnatu i/ili digitalnu bazu podataka. 
        Društvo obrađuje podatke u Republici Hrvatskoj i pohranjuje ih lokalno.
        Društvo ne pohranjuje podatke u udaljenim bazama podataka (tzv. oblak ili cloud) te ih ne prenosi trećoj zemlji niti međunarodnoj organizaciji.

Na koji rok Društvo pohranjuje i obrađuje osobne podatke
        Osobne podatke Društvo pohranjuje samo dok su potrebni u svrhe u koje ih prikuplja, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornih i zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:
1. osobni podaci prikupljeni u svrhu ispunjavanja zakonskih i ugovornih obveza Društva pohranjuju se prema propisanim rokovima;
2. osobni podaci prikupljeni u svrhu izrade ponude i izvršenja usluga pohranjuju se za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, a ukoliko se nije realizirao ugovor onda najdulje jednu godinu od izrade ponude;
3. osobni podaci načelno se brišu po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju kada je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili neki drugi sudski/upravni/prekršajni postupak kada ih se čuva sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.
Po isteku rokova pohrane Društvo osobne podatke uklanja iz sustava i arhiva ili ih pretvara u anonimne podatke tako da se pomoću preostalih podataka više ne može identificirati konkretan ispitanik.

Na koji način Društvo štiti osobne podatke
        Društvo provodi tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka i sigurnosti obrade podataka kao što je smanjenje količine podataka, fizičko ograničenje pristupa pohranjenim podacima i bazama podataka te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće uredbe o zaštiti podataka i zaštitila prava ispitanika. 

Koje radnje Društvo poduzima u slučaju povrede osobnih podataka
        U slučaju povrede osobnih podataka kada je Društvo izvršitelj obrade, nakon što sazna za povredu osobnih podataka Društvo bez odgađanja o tome obavještava voditelja obrade koji je obvezan u roku od 72 sata od saznanja o povredi (ako izvješćivanje nije učinjeno unutar 72 sata mora biti popraćeno razlozima za kašnjenje) izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. 
        U slučaju povrede osobnih podataka kada je Društvo voditelj obrade, nakon što sazna za povredu osobnih podataka Društvo će bez odgađanja postupiti sukladno odredbama prethodnog stavka, odnosno obvezama koje vrijede za voditelja obrade. 
        U izvješćivanju se mora:
- opisati priroda povrede, kategorija ispitanika i približan broj ispitanika
- navesti ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontakt osobe
- opisati vjerojatne posljedice povrede
- opisati mjere koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema kao i mjere za umanjivanje mogućih štetnih posljedica.
        U slučaju povrede osobnih podataka koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje i ispitanika o povredi osobnih podataka, uz opis prirode povrede te pružanje ispitaniku sljedećih informacija:
- ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontakt osobe
- opis vjerojatnih posljedica povrede
- opis mjera koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema i mjere za umanjivanje mogućih štetnih posljedica.
        Voditelj obrade nije u obvezi obavijestiti ispitanika ako su podaci ispitanika bili enkriptirani ili ako je voditelj obrade naknadno poduzeo mjere kojima je osigurao da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika.

Koja su prava i obveze ispitanika u vezi s njihovim osobnim podacima
        Voditelj obrade dužan je obavijestiti ispitanika o njegovim pravima.
        U slučajevima u kojima je Društvo voditelj obrade Društvo poduzima sve potrebne mjere kako bi se ispitaniku pružile informacije u vezi s obradom njegovih podataka u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku.
        Društvo, bez obzira na obvezu voditelja obrade, omogućava korištenje određenih prava ispitanicima i kao izvršitelj obrade. Temeljem navedenog, obveze Društva po pitanju ostvarivanja prava ispitanika tumačit će se i primjenjivati s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Temeljem važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka ispitanici imaju sljedeća prava:
1. transparentnost – voditelj obrade mora prilikom prikupljanja osobnih podataka, među ostalim, obavijestiti ispitanika o svojem identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka.
2. pravo na pristup – ispitanik ima pravo od Društva dobiti informaciju obrađuju li se njegovi osobni podaci, a ako se obrađuju ispitanik ima pravo na pristup osobnim podacima i informacijama o: 
- svrsi obrade njegovih osobnih podataka
- kategorijama njegovih osobnih podataka
- primateljima s kojima su njegovi podaci dijeljeni ili će biti dijeljeni
- predviđenom razdoblju pohrane ili kriterijima za utvrđivanje razdoblja pohrane 
- pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.
Ako podaci nisu prikupljeni od ispitanika onda isti ima pravo i na informaciju o njihovu izvoru. 
3. pravo na ispravak – ako Društvo obrađuje osobne podatke ispitanika koji su nepotpuni ili netočni, ispitanik može u bilo kojem trenutku zatražiti od Društva ispravak ili dopunu podataka koji se na njega odnose.
4. pravo na brisanje („pravo na zaborav") – ispitanik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u sljedećim slučajevima:
-  ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani
- ako ispitanik povuče privolu na kojoj se temeljlila obrada određenih njegovih podataka i ako ne postoji drugi pravni osnov za obradu
- ako se utvrdi od strane nadzornog  tijela da je Društvo podatke obrađivalo nezakonito.
S obzirom na zakonsku regulativu i ugovorne obveze u nekim slučajevima ispitanik ne može ostvariti pravo na brisanje, primjerice, u poslovima upravljanja zgradama u kojima Društvo ima ulogu izvršitelja obrade postoje razlozi i pravni osnov koji onemogućavaju brisanje nekih osobnih podataka (ime i prezime, OIB, adresa, vlastoručan potpis), kao i kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
5. pravo na ograničenje obrade – ispitanik može od Društva zatražiti i ishoditi ograničenje obrade svojih podataka u slučaju:
- ako ispitanik osporava točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se Društvu omogućuje provjeru točnosti tih podataka
- ako je obrada podataka nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
- ako Društvo više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane svojih pravnih zahtjeva
- ako je ispitanik uložio Društvu prigovor na obradu i prigovor se utvrdi opravdanim.
6. pravo na prenosivost podataka – voditelj obrade i/ili ispitanici, u slučaju prestanka ugovornog odnosa s Društvom, mogu zatražiti od Društva da njihove određene osobne podatke dostavi novom upravitelju u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. 
Društvo će temeljem takvog zahtjeva provesti prijenos podataka novom ugovornom upravitelju zgrade u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno u roku od najviše tri mjeseca kada je riječ o složenim slučajevima, pod uvjetom da je ispitanik obaviješten o razlozima tog odgađanja u roku od jednog mjeseca o dana postavljanja zahtjeva.
Pri prijenosu podataka ispitanika Društvo nije odgovorno za usklađenost novog voditelja/izvršitelja obrade s propisima za zaštitu osobnih podataka jer Društvo nije to koje odabire (novog) primatelja podataka.
Prije prijenosa podataka, odnosno postupanja po zahtjevu, Društvo nije posebno obvezno provjeravati i potvrđivati kvalitetu podataka koje prenosi. 
Novi upravitelj odgovoran je osigurati da su preneseni podaci relevantni i da nisu prekomjerni u odnosu na novu obradu podataka, odnosno podaci koji se primaju i zadržavaju trebali bi biti samo oni koji su potrebni i relevantni za pružanje usluge.
Prenosivost podataka ne pokreće automatski brisanje podataka iz sustava Društva te ne utječe na izvorno razdoblje zadržavanja koje se primjenjuje sukladno Zakonu. 
Ispitanik svoja prava prema Društvu može ostvarivati sve dok Društvo i dalje obrađuje njegove podatke.
7. pravo na prigovor – ako Društvo distribuira podatke ispitanika radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela, ili se prilikom njihove obrade Društvo poziva na svoje legitimne interese, ispitanik može podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite ispitanikovih podataka.
Ako ispitanik smatra da je Društvo prilikom obrade njegovih osobnih podataka prekršilo hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, ispitanik se može obratiti Društvu kako bi zajednički, u dobroj vjeri, razjasnili eventualna otvorena pitanja. 
Ispitanik svakako ima pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu podataka (AZOP), odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a također i nadzornom tijelu unutar Europske unije.
8. pravo na opoziv danih privola – podaci koje je ispitanik Društvu dao putem privole u pravilu su kontakt podaci koji se koriste za kontaktiranje i/ili u druge decidirane svrhe, a vrijede i Društvo će ih obrađivati do njihovog opoziva, pri čemu ispitanik može opozvati privolu u bilo kojem trenutku.
Ostvarivanje navedenih (1.-8.) prava ispitanika:
Ako ispitanik želi ostvariti neko od navedenih prava može se Društvu obratiti izravno, usmenim ili pisanim putem, putem telefaksa ili elektroničke pošte, sve to koristeći se sljedećim podacima za kontakt:
Adresa za izravan i pisani kontakt: Rijeka stan d. o. o., Službenik za zaštitu osobnih podataka, Šetalište Andrije Kačića Miošića 6, 51 000 Rijeka
Broj telefona: +358 51 374 607
Adresa e-pošte: osobnipodaci@rijekastan.hr
Zahtjev ispitanika mora sadržavati najmanje sljedeće elemente: ime i prezime/naziv i adresu, odnosno podatke koji su potrebni radi provođenja postupka i dostave odgovora) te sadržaj/opis zahtjeva. Društvo može odbiti postupiti po zahtjevu ako nije u mogućnosti utvrditi identitet ispitanika.
Društvo je dužno najkasnije u roku od mjesec dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ispitaniku, odnosno njegovom zakonskom zastupniku ili punomoćniku pružiti i sljedeće informacije:
- identitet i kontakt podatke izvršitelja obrade, odnosno predstavnika voditelja obrade
- kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka.
- svrhe obrade radi kojih se prikupljaju i obrađuju njegovi osobni podaci kao i pravnu osnovu za prikupljanje i obradu.
Rok od mjesec dana može se prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, a o čemu će Društvo obavijestiti ispitanika u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, uz navođenje razloga produljenja roka.
Ako ispitanik podnese zahtjev putem elektroničke pošte informacije se pružaju elektroničkim putem, osim ako ispitanik ne zatraži drugačije. 
9. pravo na učinkovit pravni lijek protiv voditelja obrade ili izvršitelja obrade
Ne dovodeći u pitanje nijedno od naprijed navedenih prava ispitanika, sukladno čl. 79. Opće uredbe o zaštiti podataka ispitanik ima pravo na učinkovit pravni lijek protiv voditelja ili izvršitelja obrade ako smatra da su mu zbog obrade njegovih osobnih podataka protivno Općoj uredbi o zaštiti podataka prekršena njegova prava iz Uredbe. 
Postupci protiv voditelja ili izvršitelja obrade vode se pred sudovima države članice u kojoj voditelj ili izvršitelj obrade imaju poslovni nastan (registrirano sjedište/prebivalište).
Svaka osoba koja je pretrpjela materijalnu (imovinsku) ili nematerijalnu (neimovinsku, odnosno povredu prava osobnosti) štetu zbog kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ima pravo na naknadu štete od voditelja ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu.
Voditelj obrade odgovoran je za štetu prouzročenu obradom kojom su se kršile odredbe Uredbe, a izvršitelj obrade odgovoran je za štetu prouzročenu obradom samo ako nije poštivao obveze iz Uredbe koje se posebno odnose na izvršitelje obrade, ili ako je djelovao izvan ili protivno zakonitih uputa voditelja obrade. 
Voditelj i izvršitelj obrade izuzeti su od odgovornosti ako dokažu da ni na koji način nisu odgovorni za događaj koji je prouzročio štetu. 
 Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se