RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Poduzimanje mjera zaštite od požara u stambenim zgradama

Poduzimanje mjera zaštite od požara u stambenim zgradama

Radi sprječavanja nastajanja i širenja požara, omogućavanja spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom te omogućavanja gašenja požara, temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara Ministarstvo unutarnjih poslova  nadzire provođenje zakonskih obveza na stambenim zgradama. 
Provođenje mjera zaštite od požara obveza je suvlasnika zgrade utvrđena odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te su isti dužni u okviru godišnjeg plana i programa planirati i osigurati potrebna sredstva iz sredstava zajedničke pričuve za tu namjenu. 
U slučaju neprovođenja mjera zaštite od požara MUP RH će rješenjem narediti vlasnicima, odnosno korisnicima građevine, građevinskog dijela i prostora da poduzmu određene mjere zaštite od požara propisane zakonom i drugim važećim propisima. Temeljem navedenog, suvlasnici će snositi svu odgovornost i eventualne sankcije iz rješenja.
Prilikom provođenja inspekcije kontrolira se ispravnost sljedećih postrojenja, instalacija ili uređaja:
1. UNUTARNJA  HIDRANTSKA MREŽA
Ispitivanje ispravnosti stabilne instalacije namijenjene za gašenje ili dojavu požara, detekciju zapaljivih plinova i para te druge zaštitne uređaje i instalacije koje služe za sprečavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija mora se vršiti jednom godišnje od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe te su suvlasnici u obvezi pribaviti ispravu o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja, odnosno atest o ispravnosti. Hidrantske instalacije, pripadajuću zapornu armaturu, vatrogasna crijeva i mlaznice te hidrantske ormariće treba držati u ispravnom stanju. Sve nedostatke treba otkloniti, nadopuniti opremu koja nedostaje, a sve hidrante propisno obilježiti. 
2. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Ispravnost gromobranskih instalacija obvezno se ispituje jednom u dvije godine ili nakon rekonstrukcije te su suvlasnici u obvezi  pribaviti ispravu ovlaštene pravne ili fizičke osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija, odnosno atest o ispravnosti. Sva eventualne nedostatke i oštećenja (puknuća, prekide, spojeve, veze) koja su uočena potrebno je ukloniti.
3. PANIK RASVJETA
Vlasnici, odnosno korisnici građevine u kojoj je izvedena panik rasvjeta dužni su održavati u ispravnom stanju uređaje, opremu i sredstva za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača. Panik rasvjeta s pripadajućom instalacijom, rasvjetnim armaturama i uređajima za napajanje mora biti ugrađena na svim evakuacijskim putevima (hodnicima, podestima, odmorištima, stubišnim prostorima i požarnim stubištima).
Sukladno zakonskim propisima obvezatno je jednom godišnje izvršiti ispitivanje ispravnosti instalacije od strane ovlaštene pravne ili fizičke osobe te pribaviti ispravu o ispravnom djelovanju tih instalacija i opreme (atest o ispravnosti). 
4. TIPKALA ZA ISKLJUČENJE NAPONA ELEKTRIČNE ENERGIJE U SLUČAJU NUŽDE
Vlasnici, odnosno korisnici građevina koje posjeduju tipkala za isključenje napona električne energije u slučaju nužde dužni su održavati u ispravnom stanju uređaje, opremu, instalaciju, sredstva za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije sukladno tehničkim normativima, normama i zakonskim propisima. Zakonom je propisana obveza jednom u dvije godine izvršiti ispitivanje ispravnosti instalacije i uređaja te pribaviti ispravu ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja, odnosno atest o ispravnosti. 
5. ELEKTRIČNE INSTALACIJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA GRAĐEVINE
Instalacije električne energije u zajedničkim dijelovima građevine (strojarnicama, podstanicama, hodnicima, stubištima, podrumima, drvarnicama, skloništima, tavanima i sl.) vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora dužni su održavati u ispravnom stanju. Ispravnost instalacija mora se provjeravati najmanje jednom u četiri godine od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača. O obavljenom ispitivanju vodi se evidencija, a vlasnici građevine u obvezi su pribaviti ispravu o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja (atest o ispravnosti). Elemente  glavne razvodne ploče električne energije, razvodne ploče elektroinstalacija dizala i podstanica vlasnici građevine dužni su držati usklađenim s tehničkim normativima i ukloniti, odnosno izmijeniti sve one elemente na postrojenjima, instalacijama i uređajima koji pri uporabi mogu prouzročiti požar.
6. PLINSKA INSTALACIJA
Plinska instalacija u građevini mora biti izvedena sukladno projektu plinske instalacije. Isti mora biti izrađen sukladno propisima i hrvatskim normama, odnosno pravilima tehničke prakse i propisima o normizaciji. Ispravnost i nepropusnost novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine mora se prije puštanja u rad ispitati. Ispitivanje osim dobavljača plina može obavljati i ovlaštena pravna ili fizička osoba koja ima ovlaštenje dobavljača plina. 
Dobavljač plina dužan je ispitati ispravnost i nepropusnost plinske instalacije od uličnog priključka plina do glavnog ormarića građevine. Ispitivanje sa vrši najmanje jednom u 10 godina prilikom promjene, odnosno umjeravanja plinomjera, ako drugim propisom nije određen kraći rok.
Instalaciju unutar građevine sa svim razvodima i zapornim armaturama od glavnog priključnog ormarića građevine pa do trošila u stanu održavaju i ispituju vlasnici građevine. O ispravnosti ispitane plinske instalacije izdaje se uvjerenje. 
Kada se ispitivanjem plinskih instalacija utvrdi da je instalacija neispravna, da propušta ili nije izvedena sukladno projektu, odnosno propisima i hrvatskim normama dobavljač plina dužan je uskratiti isporuku plina dok se utvrđeni nedostaci ne uklone. 
7. VATROGASNI APARATI
Vlasnici, odnosno korisnici građevine, građevinskih dijelova i prostora dužni su posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara. U građevinu se moraju postaviti vatrogasni aparati i u slučaju ako građevina ima ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.
Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara moraju se koristiti namjenski, biti u ispravnom stanju, posebno označeni i uvijek dostupni za uporabu. 
Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim i lako dostupnim mjestima u blizini mogućeg izbijanja požara, a postavljaju se tako da se ručka za nošenje aparata nalazi najviše na visini od 1,5 m od tla. 
Broj potrebnih vatrogasnih aparata u stambenim zgradama propisan je Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN br. 74/13), a određuje se prema površini požarnog sektora i požarnoj opasnosti.
Kontrolu ispravnosti i servisiranje aparata mogu obavljati pravne osobe i stručne službe koje su tehnički i kadrovski osposobljene, a na temelju ovlaštenja kojeg izdaje ministar unutarnjih poslova. 
Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični servis i unutarnji pregled spremnika.
Redovni pregled obavlja vlasnik, odnosno korisnik aparata prema uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca, a istim se utvrđuje uočljivost i dostupnost aparata, opće stanje i kompletnost aparata te stanje plombe zatvarača, odnosno ventila. Uočene nedostatke korisnik je obvezan odmah otkloniti, sam ili putem stručne osobe.
Vlasnik, odnosno korisnik aparata dužan je voditi evidenciju o njihovom redovitom pregledu.
Periodični servis mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu. Istim se provjerava ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata. Serviser vatrogasnog aparata obvezan je o izvršenom periodičnom servisu voditi evidenciju.
Postupak i radnje periodičnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.
8. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POŽARNOM STUBIŠTU I ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA GRAĐEVINE
Vlasnici građevine dužni su požarno stubište držati prohodnim u svom punom presjeku te osigurati da se uklone svi predmeti koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara ili onemogućavaju brz i siguran izlazak iz ugrožene građevine ili prostora. Pristup požarnom stubištu mora biti omogućen sa svih katova.
Obveza vlasnika građevine je ukloniti otpad koji je je odložen na zakonom zabranjenim mjestima i zapaljive tvari koje su ugrađene u konstruktivne elemente građevine ako iste predstavljaju opasnost za nastajanje ili brzo širenje požara.
Zbog neposredne opasnosti od požara zabranjeno je:
- držanje sirovina, gotovih proizvoda ili drugih predmeta u zatvorenim skladišnim prostorima,
- uporaba otvorene vatre u zatvorenim i otvorenim prostorima (pušenje, zavarivanje, držanje svjetiljki s otvorenim plamenom i sl.),
- obavljanje određenog posla u građevini ili građevinskom dijelu, prostoriji, odnosno prostoru (lakiranje, pretakanje zapaljivih tekućina i plinova, spaljivanje korova i sl.)
Vlasnici građevine u obvezi su provesti mjere bitne za sigurnost građevine, zaštite imovine i života ljudi od požara i na prostorima van građevine:
-osigurati siguran pristup interventnim vatrogasnim vozilima prohodnim protupožarnim putevima, 
-onemogućiti suvlasnicima ili korisnicima građevine zauzimanje evakuacijskih parkiranjem vozila,
-omogućiti vatrogasnim postrojbama nesmetano korištenje podzemnih hidranta postavljanjem prepreka i obilježavanjem mjesta hidranta propisnim oznakama.Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se