RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Osiguranje zgrada pod našom upravom

Za gotovo sve zgrade pod našom upravom ugovorili smo vrlo povoljne uvjete osiguranja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, i to od sljedećih rizika:
1. Osiguranje stambenih zgrada od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, na "novu vrijednost” 
Osiguranje građevinskog objekta na "novu vrijednost” podrazumijeva potpunu naknadu svih troškova obnove ili popravka oštećene zgrade, odnosno naknadu troškova za izgradnju novog građevinskog objekta s istim građevinskim karakteristikama na istom mjestu, istih ili sličnih tehničkih i ekonomskih karakteristika. Po ovoj polici osiguranik ima pravo na naknadu štete prouzročene požarom i nekim drugim opasnostima na svim dijelovima građevinskog objekta, kao i svim ugrađenim instalacijama i opremi (dizalima, centralnom grijanju s podstanicom, bojlerima, hidroforima). Pri obračunu naknade štete ne odbija se amortizacija, to jest trošnost objekta, niti se primjenjuju odredbe o podosiguranju. 
2. Osiguranje izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, na "prvi rizik”
Ovim osiguranjem pokrivene su štete koje nastaju kao posljedica izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi ili uređaja za grijanje, odnosno štete koje na građevinskom objektu prouzroči voda ili para koja se neočekivano izlila ili izbila iz instalacija. Ovom policom osiguranja pokrivene su štete koje su nastale na zidovima i podovima  u bilo kojem dijelu zgrade kao posljedica izljeva vode iz instalacija.
3. Osiguranje zajedničkih instalacija stambene zgrade od loma i nekih drugih opasnosti 
3. 1. Vodovodne instalacije
Pod pojmom vodovodne instalacije podrazumijeva se vodovodna i hidrantska mreža u zgradi od glavnog vodomjera (za čije održavanje je nadležno JP Vodovod i kanalizacija) do pojedinog trošila odnosno izljevnog mjesta u stanu (koje se smatra sastavnim dijelom stana). Pod vodovodnom instalacijom podrazumijeva se i instalacija za pripremu i dovod tople vode, to jest instalacija od vodomjera za hladnu vodu, preko uređaja za pripremu tople vode, uključivo i taj uređaj kada je suvlasništvo osiguranika, do pojedinog trošila u stanu ili drugom posebnom odnosno zajedničkom dijelu zgrade.
3. 2. Odvodne (kanalizacijske) instalacije
Pod zajedničkom kanalizacijskom mrežom podrazumijevaju se glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljna instalacija za odvod otpadnih i fekalnih voda, od posljednjeg revizionog okna prije priključenja na javnu kanalizaciju (uključivši i njega), odnosno od mjesta priključka kanalizacijske cijevi na septičku jamu  do upojnih mjesta u pojedinom stanu ili drugom posebnom, odnosno zajedničkom dijelu zgrade. Pod odvodnom instalacijom smatra se i instalacija za odvod oborinske vode čije su instalacije ugrađene u konstruktivne elemente zgrade. 
3. 3. Instalacije centralnog grijanja, bez kotlovnice (za zgrade koje su priključene na toplinski sustav Energa)
Pod ovime se podrazumijeva instalacija centralnog grijanja od posljednjeg ventila na ulaznom vrelovodu (koji je vlasništvo isporučitelja toplinske energije), odnosno kod stambenih zgrada koje imaju vlastitu kotlovnicu od prvog ventila na glavnoj izlaznoj cijevi iz spremnika tople vode, do ventila koji u stanu ili drugom posebnom, odnosno zajedničkom dijelu zgrade razdvajaju pojedino grijaće tijelo (radijator) od instalacije centralnog grijanja. Osiguranjem je obuhvaćena cjelokupna oprema podstanice, sa svim uređajima, razvodima, zapornom i regulacijskom armaturom. 
4. Osiguranje elektroinstalacija zajedničkih dijelova zgrade
Ovim osiguranjem obuhvaćene su štete na elektroinstalacijama rasvjete zajedničkih dijelova i prostorija zgrade kao i energetskog napajanja zajedničkih uređaja zgrade unutar ugovorenih "granica”, od kućnog  priključnog ormarića (KPO) pa do priključka sekundarnih vodova stanova na mjestu razdjelnika katova, odnosno do priključka  sekundarnog voda stana na pancer osigurač u hodniku. Električne instalacije energetskog napajanja pojedinih zajedničkih uređaja zgrade (dizala, podstanice i sl.) osigurane su od izlaznih stezaljki sa glavne razvodne ploče (GRP-a) do ulaznih  stezaljki razdjelnika pojedinog zajedničkog uređaja (RD-a ,RP-a).
5. Osiguranje zajedničkih uređaja zgrade od loma i nekih drugih opasnosti
Osiguranje dizala (za zgrade koje imaju dizala)
Pod pojmom dizala podrazumijeva se pogonsko postrojenje smješteno u strojarnici, prijevozna oprema smještena u voznom oknu, uređaji za energetsko napajanje, upravljanje i razvod od priključka dovodnog energetskog kabela u razvodnoj ploči dizala te sigurnosni uređaji dizala. Ovim osiguranjem pokrivene su štete u slučaju uništenja ili oštećenja osigurane stvari (u ovom slučaju svih osobnih i teretnih dizala u zgradi) zbog nezgode u tijeku funkcioniranja, a obuhvaćeni su događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada, u vezi s uporabom osigurane stvari, kao i nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili neke druge osobe. Dizala su osigurana kad su montirana i spremna za rad, kad se nalaze u radu, kad se demontiraju i montiraju zbog popravka, kao  i za vrijeme popravka. Dizala kao cjelina osigurana su na svotu osiguranja od 180.000,00 kn po dizalu. Osiguranjem nisu pokriveni elementi dizala koji su podložni trošenju uslijed upotrebe kao što su obloge kočnica, užad, prenosivi kablovi, čelična užad dizala, pozivna tipkala, tipkala na komandnoj ploči kabine, kontaktni releji i sl.
6. Osiguranje stakala na zajedničkim dijelovima zgrade od loma 
Po ovoj polici od loma osigurana su sva stakla ugrađena u zajedničke dijelove zgrade. Po istoj je omogućena naknada šteta (uništenje ili oštećenje osiguranih stakala) prouzročenih bilo kakvom opasnosti. Ugovoren iznos osiguranja (6.000.00 kn po jednom ulazu zgrade) gornja je granica visine štete koju je osiguravatelj u obavezi isplatiti po jednom osiguranom slučaju.
7. Kombinirano osiguranje stvari kućanstva
Za gotovo sve zgrade pod našom upravom ugovorili smo osiguranje stvari kućanstva od osnovnih opasnosti zbog vrlo povoljnih uvjeta i prihvatljive cijene te imajući u vidu štetne događaje kao što su požar, razbojstva i provalne krađe koji su u proteklim godinama sve učestaliji. 
Predmet osiguranja po ovoj polici su:
a) stvari kućanstva svih etažnih vlasnika u jednoj stambenoj zgradi ili u ulazu, uz svotu osiguranja od 900,00 kn/m2 površine stana, 
b) stakla na vratima i prozorima stana te staklene pregradne stijene u stanu i poslovnom prostoru,
c) odgovornost u svojstvu privatne osobe za štete učinjene trećim osobama ili njihovim stvarima.
Osiguranjem su pokrivene štete nastale uslijed sljedećih opasnosti: požara i udara groma, oluje, poplave i bujice, odgovornosti, eksplozije,  klizanja tla, provalne krađe,  razbojstva, izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.
Osiguranjem od odgovornosti pokrivena je odgovornost osiguranika za štete koje prouzroči u svojstvu privatne osobe, kao vlasnik ili korisnik stana i kao držatelj pitomih životinja.
Osiguranjem je pokrivena individualna odgovornost vlasnika i članova njegovog kućanstva za štete koje prouzroči drugim stanarima ili trećim osobama ako je uzrok u posjedovanju ili korištenju stana (npr. pad vaze sa cvijećem, otvaranje špine kade i prelijevanje vode u druge stanove, odgovornost od eksplozije ili požara prouzročene nehatom, nemarom ili nestručnim rukovanjem s "vlastitom” plinskom bocom i sl.) Osiguranjem je pokrivena i odgovornost za štete koje su nastale od zgrade kao opasne stvari, ali samo trećim osobama koje nisu suvlasnici zgrade (npr. pad crijepa ili kanalice s krova, pad žaluzina ili stakla, pad komada žbuke, padanje kulira s ravnih krovova, povreda u dizalu zbog neispravnosti istoga i sl.)
Osiguranjem nisu pokrivene štete koje osiguranik kao vlasnik, odnosno korisnik stana prouzroči namjerno. 
 
Postupak prijavljivanja šteta: 
Štete koje su pokrivene ovom policom osiguranja suvlasnici prijavljuju ovlaštenom predstavnika suvlasnika, koji iste prijavljuje upravitelju zgrade. Upravitelj vrši prijavu štete prema osiguravajućem društvu i daje nalog za otklanjanje  štete. Iznos koji je po nastaloj šteti priznat i isplaćen na račun zgrade upravitelj zatim isplaćuje izvođaču radova. Štete koje nastanu na stvarima kućanstva (uništenje namještaja, televizora i slične opreme) isplaćuju se izravno oštećeniku (na njegov tekući račun), a na temelju procjene izvršene od strane osiguravatelja.  
 
Za vlasnike koji su do sada sklapali individualnu policu osiguranja stvari kućanstva:
S obzirom na sklopljenu kolektivnu policu, isti mogu nakon isteka vlastitu policu otkazati, ili je ponovo sklopiti ukoliko smatraju da su vrijednosti na koje je sklopljena kolektivna polica premale u odnosu na stvarnu vrijednost opreme njihovog stana (skupi namještaji, visokovrijedni televizori, kompjutori  i slično).Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se