RIJEKA STAN d. o. o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
rijekastan@rijekastan.hr

Dimnjačarski poslovi na području grada Rijeke

Dimnjačarski poslovi na području grada Rijeke

Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke (SN PGŽ br. 17/07, 55/09, 21/12 i 54/12, u daljnjem tekstu: Odluka) koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodijeljena je pravnoj osobi za obavljanje te djelatnosti, trgovačkom društvu Dimnjačar d. o. o. iz Rijeke, Vodovodna 37 (u daljnjem tekstu: koncesionar) na daljnji rok od pet godina, računajući od 26. listopada 2017. Navedenom odlukom radi zaštite života ljudi i imovine od požara uređeno je obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke. 
 
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova, sukladno Odluci, podrazumijeva se:
- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.
Pod dimnjakom, u smislu Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje, uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.
 
Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka.
 
Pri obavljanju dimnjačarskih poslova koncesionar je u obvezi voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge.
 
Ako koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca. Ako se nedostaci ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri sljedećem čišćenju i pregledu dimnjaka koncesionar će o tome obavijestiti Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributera plina.
Ako koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

Koncesionar je dužan za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.
Evidencija se vodi za svaku zgradu posebno, odnosno za blok zgrada u dimnjačarskom području, a sadrži:
- oznaku zgrade – ulicu i kućni broj,
- ime i prezime korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,
- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,
- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,
- potpis dimnjačara,
- potpis korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Koncesionar je dužan voditi kartoteku dimnjaka koja sadrži kartone dimnjaka.
U kartoteku dimnjaka unose se sljedeći podaci:
- oznaka zgrade – ulica i kućni broj,
- ime i prezime korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,
- broj i vrsta dimnjaka,
- oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti,
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje koncesionar obvezno provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.
Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje.
Redoviti pregled uključuje najmanje, i to:
- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,
- tlačnu probu u slučaju sumnje,
- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.
Na ovaj način obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.
Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).
Izvanredan pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažnih ložišta, predtlačnih kotlova za centralna grijanja, industrijskih izmjenjivača topline i termoenergetskih kotlova) izvodi se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša te provođenja zaštite od požara.
Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće, ovisno o vrsti i namjeni uređaja za loženje, vrsti goriva i stvarnom vremenu rada uređaja za loženje.

Obveze korisnika usluge
Vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno pozitivnim propisima.
Korisnik usluge dužan je koncesionaru:
- omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka, te o sezoni loženja,
- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.
Korisnik usluge ne smije koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.
Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Cjenik i način plaćanja dimnjačarskih usluga
Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova, a ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade. Pogledajte cjenik
Troškovi redovitih dimnjačarskih poslova plaćaju se iz sredstava zajedničke pričuve. Za sve ostale/dodatne usluge čišćenja dimnjaka i uređaja suvlasnici se zahtjevom obraćaju ovlaštenom predstavniku zgrade ili izravno koncesionaru, a troškove tog čišćenja snosi korisnik usluge, odnosno vlasnik ili korisnik stana, poslovnog prostora i sl.

Nadzor obavljanja dimnjačarskih poslova
Kontrolu nad izvršavanjem obveza iz Ugovora o koncesiji obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke.
Nadzor u smislu provođenja mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10) i propisima iz ovog područja provodi Ministarstvo unutarnjih poslova – PU primorsko-goranska Rijeka – Inspekcija zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite.
Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se