RIJEKA STAN d.o.o.
Šet. A. Kačića Miošića 6
51000 Rijeka
+385 51 377 017
+385 51 371 611
info@rijekastan.hr

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Postupak upisa čestica i zgrada sagrađenih na njima koje se sastoje od jednog ili više posebnih dijelova, upisa prava vlasništva na posebnim dijelovima provodi se u postupku koji je uređen Pravilnikom o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva).

Kupnjom nekretnine i potpisivanjem kupoprodajnog ugovora ne stječe se automatizmom pravo vlasništva. Zakon uređuje da je za stjecanje vlasništva potrebno upisati svoje pravo u zemljišne knjige.


Što je predmet postupka povezivanja?
Predmet postupka je upis čestica i zgrada sagrađenih na njima koje se sastoje od jednog ili više posebnih dijelova, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima koje je stečeno po propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ZV i ZZK, te posebnih dijelova vraćenih ovlaštenicima prema odredbama posebnog zakona.


Pokretanje i tijek postupka povezivanja?
Postupak povezivanja pred sudovima dužan je i ovlašten u roku određenom ZV pokrenuti i u njemu sudjelovati u ime svih suvlasnika upravitelj nekretnine.
Prije pokretanja postupka povezivanja upravitelj je dužan pisano obavijestiti suvlasnike putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika o obvezi pokretanja postupka povezivanja, te troškovima i naknadama za postupak povezivanja.
Postupak povezivanja može pokrenuti i bilo koji od suvlasnika nekretnine na kojoj postoji vlasništvo posebnih dijelova nekretnine, pri čemu je u takvom slučaju upravitelj dužan sudjelovati u postupku.
Za zgradu kojoj nije postavljen upravitelj  postupak povezivanja pokrenut će i u njemu sudjelovati vlasnici posebnih dijelova nekretnine, a postupak povezivanja dužan je pokrenuti i prinudni upravitelj.

Što sve treba priložiti uz prijedlog za povezivanje?
Uz prijedlog za povezivanje mora se priložiti:
1) dokaz da je utvrđena građevna čestica (npr. građevinska dozvola, rješenje o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine),
2) izvod iz katastra zemljišta o nekretnini (posjedovni list i kopija katastarskog plana),
3) potvrda nadležnog ureda za katastar o identikaciji katastarske čestice, ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice,
4) odgovarajući geodetski elaborat, prijavni list ako je katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi,
5) međuvlasnički ugovor ako je sklopljen ili potvrda o posebnim dijelovima ili druge isprave koje opravdavaju prijedlog,
6) podaci o podulošcima iz knjige položenih ugovora, i
7) isprava na temelju koje bi neupisani vlasnik posebnog dijela mogao zatražiti upis.Trebate li više informacija?

Pošaljite nam upit za naše usluge

Rijeka stan koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se